REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ I UCZESTNICTWA MODELI/MODELEK W PROGRAMIE FILLPRESTIGE MEDICAL ACADEMY

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki dokonywania zgłoszeń i uczestnictwa pacjentów w charakterze modeli/modelek w programie edukacyjnym FILLPRESTIGE Medical Academy polegającym na szkoleniach dla lekarzy z przeprowadzania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej przy użyciu produktów marki FILL-MED (dalej: „Program”). 
2.    Organizatorem Programu jest LABORATOIRES FILL-MED POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000577234, NIP: 7010509565, REGON: 362455645, dalej zwana „Organizatorem”.
3.    Dokonywanie zgłoszeń uczestnictwa w Programie trwa od dnia 7.11.2023 r. do odwołania. 
4.    Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa

1.    Zgłoszeń uczestnictwa w Programie w charakterze Modeli/Modelek mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Model/Modelka”).
2.    Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez:
a)    prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: https://modelkinazabiegifillmed.pl/modelki_i_modele, w tym załączenie zdjęć osoby dokonującej zgłoszenia, zgodnie z wytycznymi na ww. stronie,
b)    zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja,
c)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w treści not prawnych;
d)    wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Modela/Modelki przez Organizatora.
3.    Przeciwwskazaniami dla Modela/Modelki do uczestnictwa w Programie są: 
a)    ciąża;
b)    alergia;
c)    cukrzyca (niewyrównana);
d)    stany zapalne skóry;
e)    opryszczka;
f)    terapia lekami obniżającymi krzepliwość skóry;
g)    choroba nowotworowa.

§ 3 Zasady uczestnictwa Modeli/Modelek w Programie

1.    Uczestnictwo w Programie polega na poddaniu się wybranemu zabiegowi z zakresu medycyny estetycznej w charakterze modela/modelki podczas szkolenia/szkoleń dla lekarzy medycyny estetycznej przeprowadzanych przez Organizatora przy użyciu produktów marki FILL-MED. 
2.    Zabiegi w ramach Programu przeprowadzane będą przez lekarzy medycyny estetycznej, posiadających czynne prawo wykonywania zawodu lekarza, pod nadzorem doświadczonego lekarza medycyny estetycznej prowadzącego szkolenie (dalej: „Trener FILL-MED”). 
3.    Po zgłoszeniu uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w § 2 powyżej, zgłoszenie konsultowane będzie z Trenerem FILL-MED, który zaproponuje indywidualny protokół zabiegowy dla danego Modela/Modelki. Po konsultacji z Trenerem FILL-MED, Organizator skontaktuje się z wybranymi Modelami/Modelkami, którzy najbardziej odpowiadają specyfice danego zabiegu i spełniają jego wymogi, w celu umówienia terminu zabiegu.
4.    Przed odbyciem zabiegu, Trener FILL-MED przeprowadzi z zakwalifikowanym Modelem/Modelką bezpłatną konsultację przedzabiegową, podczas której przeanalizuje jego/jej stan zdrowia, dotychczas przebyte zabiegi oraz oczekiwania Modela/Modelki. Omówi on również protokół zabiegowy na bazie produktów FILL-MED, który chciałby zaproponować Modelce/Modelowi oraz poinformuje o zasadach, warunkach i ryzykach przeprowadzenia danego zabiegu i ewentualnych powikłaniach. Podczas konsultacji Model/Modelka powinien również poinformować lekarza jeśli jest uczulony na kwas hialuronowy bądź środek znieczulający.
5.    Warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest wyrażenie na niego zgody przez Modela/Modelkę zakwalifikowanych do zabiegu oraz złożenie oświadczenia o akceptacji ewentualnych ryzyk z nim związanych.  
6.    Organizator zastrzega sobie prawo publikacji materiałów marketingowych wytworzonych podczas szkolenia – m.in. zdjęć Modela/Modelki przed, w trakcie i po zabiegu – w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram i YouTube) Organizatora. 

§ 4 Koszty uczestnictwa

1.    Model/Modelka zakwalifikowani do odbycia zabiegu w ramach Programu ponoszą jednorazowy koszt w wysokości 250 zł za przeprowadzony zabieg, przy czym płatność tej kwoty przedstawia się następująco:
a)    Model/Modelka uiszcza kwotę w wysokości 100 zł na 3 dni przed odbyciem zabiegu, na rachunek bankowy nr .......................  ;
b)    Pozostała kwota w wysokości 150 zł zostaje uiszczona przez Modela/Modelkę po przeprowadzeniu zabiegu, w tym samym dniu, na rachunek bankowy, o którym mowa w lit. a) powyżej, lub gotówką do rąk osoby upoważnionej przez Organizatora.   
2.    Koszt zabiegu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie ulega zmianie, bez względu na rodzaj lub wielkość obszaru ciała, na którym przeprowadzany będzie zabieg, czy ilość preparatu wykorzystanego do zabiegu. 
3.    W przypadku odwołania szkolenia i nieprzeprowadzenia zabiegu, wpłacona przez Modela/Modelkę kwota, o której mowa w ust. 1 lit. a) zostanie mu/jej zwrócona przez Organizatora.

§ 5 Odpowiedzialność

1.    Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich związanych z załączonymi do zgłoszenia uczestnictwa zdjęciami ponosi wyłącznie Model/Modelka dokonujący zgłoszenia.
2.    Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Modeli/Modelek.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rezultat zabiegu, ewentualne uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub wystąpienie innej szkody w związku z przeprowadzonym zabiegiem na Modelu/Modelce, a Model/Modelka oświadcza, że przyjmuje to do wiadomości i akceptuje. 

§ 6 Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Modela/Modelki. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w na swojej stronie internetowej.
2.    Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Organizatora.
3.    Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w na jego stronie internetowej.
4.    Po zgłoszeniu uczestnictwa Model/Modelka może zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez wysłanie e-maila na adres – zabiegi@fillmed.com z informacją o takiej rezygnacji. 
 

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ
Monika ADAMIROWICZ,
woj. kujawsko-pomorskie oraz linia Skin Perfusion,
tel. 882 155 625
Iwona BRONIEWSKA,
woj. śląskie i opolskie,
tel. 882 161 396
Małgorzata GŁOWACKA,
woj. zachodnio-pomorskie
tel. 532 801 879
Alicja JANICKA,
woj. wielkopolskie, zachodnio-pomorskie,
tel. 882 166 745
 
Grzegorz KABAJ,
woj. małopolskie i podkarpackie,
tel. 882 155 668
Dorota KIEŁTUCKA,
woj. mazowieckie i świętokrzyskie,
tel. 882 160 577
Izabela KRZESZOWSKA,
woj. warmińsko-mazurskie, lubelskie i podlaskie,
tel. 532 465 041
Kinga KUCZERA,
woj. warmińsko-mazurskie i pomorskie,
tel. 881 062 488
Agnieszka MAŁEK,
woj. mazowieckie,
tel. 532 756 152
Joanna PIECZONKA,
woj. łódzkie i kujawsko-pomorskie,
tel. 882 151 559
Monika PILARZ,
woj. dolnośląskie,
tel. 886 534 408
Michał ŚNIGURSKI,
woj. mazowieckie,
tel. 882 158 494
Michalina WYSOKIŃSKA,
woj. warmińsko-mazurskie i pomorskie,
tel. 882 165 673